Jesteś tutaj: Start / Tyflopedagogika

Tyflopedagogika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe mają przyczynić się do nabycia przez słuchacza m.in.: niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku; umiejętności projektowania i realizowania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej; umiejętności praktycznych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi, i młodzieżą niewidomą i słabo widzącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucjach działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku; wiedzy dotyczącej procesu doboru pomocy optycznych, nieoptycznych i innych pomocy rehabilitacyjnych dla ucznia słabo widzącego i niewidomego; diagnozowania potrzeb oraz projektowania i organizowania efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących na różnych poziomach edukacji, a także efektywnej  współpracy w zespołach specjalistycznych.

 

Studia trwają trzy semestry i obejmują 390 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra z zakresu pedagogiki specjalnej (Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a), zaś dla absolwentów dysponujących przygotowaniem pedagogicznym 450 godzin dydaktycznych i 180 godzin praktyk (Tyflopedagogika). Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza w przypadku Tyflopedagogiki z pismem punktowym Braille'a - 52 punktów ECTS, z kolei z Tyflopedagogiki - 62. Treści programowe obejmują moduł merytoryczny, dydaktyczno-metodyczny oraz praktyki zawodowe. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące takie jak ćwiczenia i laboratoria z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń m.in. maszyn brajlowskich do nauki pisma punktowego.

 

WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie określonych w programie efektów uczenia się, wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk, napisanie pracy dyplomowej, która zostanie pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta, a także złożenie egzaminu dyplomowego.

 

WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągnięcie określonych w programie efektów uczenia się, wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk, napisanie pracy dyplomowej, która zostanie pozytywnie oceniona przez promotora i recenzenta, złożenie egzaminu dyplomowego oraz dopełnienie zobowiązań finansowych.

 

ABSOLWENT STUDIÓW UZYSKUJE KWALIFIKACJE:

– tyflopedagoga do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania z dziećmi z dysfunkcją wzorku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635);

– tyflopedagoga zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578).

 Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć zatrudnienie:

  • w szkołach wszystkich typów, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzrokową;
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • w świetlicach terapeutycznych;
  • na/w oddziałach szpitalnych;
  • w ośrodkach terapeutycznych dla osób niewidomych, słabowidzących;
  • w domach opieki społecznej;
  • w hospicjach;
  • w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.