PRACA DYPLOMOWA - WYTYCZNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wytyczne

Tekst powinien być zredagowany jako dokument tekstowy programu Microsoft Word (format .doc), wymogi:

 • czcionka: Times New Roman Normal, rozmiar 12;
 • interlinia: 1,5 wiersza;
 • marginesy (górne – 2,5 cm, dolne – 2,5 cm, lewy – 3,5 cm i prawy – 2 cm).

Przypisy powinny zostać zredagowane zgodnie z następującym wzorem (z uwzględnieniem oznaczeń: dz. cyt., tamże):

 • publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, miejsce i rok wydania, numer strony;
 • dzieła zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora (ewentualnie: tytuł artykułu, jeśli stanowi on wyodrębnioną całość w ramach dzieła), tytuł dzieła, inicjał imienia 
  i nazwisko autora, miejsce i rok wydania strona;
 • artykuły pochodzące z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer, numer strony;
 • tytułów dokumentów i dzieł niepublikowanych – oryginalne tytuły i incipity dokumentów, referatów, prac magisterskich piszemy w cudzysłowie, np. „Sprawozdanie z konferencji nauczycielskiej odbytej 22 stycznia 2008 r.”, Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie, s. 2-3;
 • źródła internetowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, adres internetowy, data dostępu do strony;
 • przypisy powinny zostać umieszczone w tekście jako przypisy dolne, czcionka Times New Roman Normal, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz;
 • tytuły cytowanych dzieł powinny być pisane kursywą;
 • cytowanie powinno być dokonane przez umieszczenie cytowanego tekstu kursywą;
 • tamże – odnosi się zawsze do pozycji wymienionej w przypisie poprzednim;
 • cyt. – oznacza, że dana pozycja literatury była już przywołana w jednym z wcześniejszych przypisów;
 • gdy w pracy są cytowane więcej niż jedna pozycja tego samego autora, po inicjale imienia i nazwisku podajemy incipit tytułu, np. B. Śliwerski, Współczesne…, s. 30;
 • zestawienie bibliograficzne na końcu pracy w kolejności alfabetycznej.
12 września 2019